Comisii instituționale

Ordinul nr. 01-17/192-ab din 07.10.2022 – Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație activează în calitate de organ de conducere al instituției de învățământ cu rol de decizie în domeniul administrativ.

    Consiliul de administrație are următoarele competențe:
1) participă, prin reprezentanții săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului și directorilor adjuncți ai instituției de învățământ;
2) participă, prin reprezentanții săi, la evaluarea directorului și directorilor adjuncți ai instituției de învățământ;
3) organizează audieri publice vizând executarea bugetului pentru anul precedent și avizarea bugetului pentru anul bugetar următor anului de învățământ în care se prezintă proiectul, precum și în alte cazuri;
4) participă la elaborarea proiectului bugetului, asigurând transparența procesului, inclusiv prin organizarea de audieri publice și avizează bugetul instituției de învățământ și rectificările la acesta;
5) stabilește direcțiile de dezvoltare ale instituției de învățământ;
6) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare, asigurând
transparența și corectitudinea valorificării acestora;
7) aprobă componenta școlară a planului-cadru la nivelul instituţiei de învățământ;
8) avizează, în baza capacității de proiect a instituției și a prognozei efectivului de copii/ elevi, numărul de grupe/ clase pe ani de studii şi numărul de copii/ elevi în fiecare grupă/ clasă;
9) dezbate schema de încadrare a personalului instituției;
10) organizează completarea formularelor de raportare în care solicită opinia comunității cu
privire la satisfacția față de servicii și prioritățile de dezvoltare ale instituției.

Ordinul nr. 01-17/-ab 197 din 14.10.2022 – Cu privire la constituirea Comisiei de Evaluare Internă și Asigurarea Calității educației

Misiunea Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității este de a constitui conceperea și implementarea unui sistem de management al calității eficient bazat pe o structură organizatorică și a documentației corespunzătoare, care să permită monitorizarea – evaluarea, intervenția corectivă preventivă în vederea îmbunătățirii calității servciilor educaționale conform cerințelor standardelor.

Ordinul nr.70-ab din 04.09.2020 – Cu privire la constituirea Consiliului de Etică

   Misiunea Consiliului de etică este de a contribui la asigurarea educației de calitate, prin aplicarea standardelor si regulilor de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.
  Funcțiile de bază ale Consiliului sunt:
1) coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională de către cadrele didactice/de conducere/ didactic auxiliar în instituție,
2) consultarea și consilierea personalului din instituție în aplicarea principiilor și normelor de conduită morală și profesională.