A N U N Ț !

 

Instituția Publică Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” Sîngera anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire .

Condiții de participare la concurs

La funcţia de director adjunct pentru instruire poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; pentru instituțiile de învățământ special și extrașcolar constituie avantaj deținerea de competențe relevante profilului instituției;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde  limba  de  predare  este  alta  decât  limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire al  Instituției Publice Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” Sîngera depun personal  dosarul în anticamera  liceului, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul  de  concurs  care  cuprinde  următoarele acte obligatorii:

 • cererea  de  participare  la  concurs,  al  cărei  model  este  specificat  în  anexa  l  la  Regulamentul de concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae de model Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament de concurs;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic (eliberat de medicul de familie)  şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a cadrelor didactice

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, copia/copiile  actului/actelor ce confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Dacă  actele  de  participare  la  concurs  se  prezintă  în copii,  fără  a  fi însoţite  de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate  în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF  sau  JPG.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării  concursului,  sub  sancţiunea  neadmiterii  la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs.

În  cazul  depunerii  dosarului  de  către  candidat  personal  sau  prin  reprezentant,  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse  în anticamera Instituției Publice Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun” Sîngera.

mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 august 1989, 35/1.

Data-limită de depunere a actelor – 11  Aprilie  2022, ora 17.00

Informații suplimentare la tel. 022 413195.